Chia sẽ BCDD lên mạng xã hội nhé !

Bài viết này dành cho bạn nào chuyên làm bản vẽ Revit. Chắn chắn một lúc nào đó bạn cần một loại hatch trong Revit mà không có sẵn trong thư viện hatch của công ty. Và lúc này chỉ có cách tự tạo mà thôi. Có vài cách để tạo custome hatch, ở phạm vi bài viết này BCDD sẽ dùng 2 cách là: dùng PyRevit vs tạo Revit Custom Hatch từ Autocad

1. Dùng PyRevit để tạo Hatch trong Revit

Vẽ một hình vuông có kích thước 1×1 rồi tạo hatch tùy biến theo như mong muốn, đường nét tùy chọn.

Chọn hết các đối tượng bên trong hình vuông 1×1. Sau đó đến tab PyRevit chọn “Make Pattern” như hình bên dưới.

Làm theo các thao tác như ảnh động bên dưới (cũng khá đơn giản).

Pattern mới đã được tạo, giờ tiến hành tạo filled region mới và chọn type của pattern vừa mới tạo thì chúng ta được hatch như hình dưới đây.

Tuy nhiên sẽ có một số bạn không cài được PyRevit thì BCDD còn có cách thứ 2 để tạo hatch từ Autocad.

2. Tạo Hatch trong Revit từ Autocad

Có thể bạn đã biết, tất cả các hatch patterns đều nằm trong .pat file. Nếu bạn đã có sẵn hatch cần dùng từ đồng nghiệp thì có để sử dụng file .pat đó để load pattern cần dùng vào dự án của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tạo pattern ở autocad rồi xuất ra file .pat nhờ vào một file Autolisp: HatchMaker

Đường dẫn file .pat: C:\Program Files\Autodesk\Revit 2020\Data

Sử dụng lệnh APPLOAD: Load > Close để dùng autolisp đã nói ở trên.

Sử dụng lệnh DRAWHATCH

Tiến hành vẽ một pattern như mong muốn trong phạm vi hình vuông

Tiếp theo, sử dụng lệnh SAVEHATCH

ENTER. Nhớ chọn hết phần line bên trong hình vuông rồi Enter lần nửa. Sau đó lưu file .pat mới có chứa pattern vừa tạo.

Vào Revit load file .pat này vào

Cuối cùng, chúng ta có được hatch như hình bên dưới.

Code của autolisp ở trên

;;;CADALYST 10/05 Tip 2065: HatchMaker.lsp Hatch Maker (c) 2005 Larry Schiele

;;;* ====== B E G I N C O D E N O W ======
;;;* HatchMaker.lsp written by Lanny Schiele at TMI Systems Design Corporation
;;;* Lanny.Schiele@tmisystems.com
;;;* Tested on AutoCAD 2002 & 2006. -- does include a 'VL' function -- should work on Acad2000 on up.

(defun C:DrawHatch (/)
(command "undo" "be")
(setq os (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "UCS" "w")
(command "PLINE" "0,0" "0,1" "1,1" "1,0" "c")
(command "zoom" "c" "0.5,0.5" 1.1)
(setvar "OSMODE" os)
(setvar "SNAPMODE" 1)
(setvar "SNAPUNIT" (list 0.01 0.01))
(command "undo" "e")
(alert
"Draw pattern within 1x1 box using LINE or POINT entities only..."
)
(princ)
)

(defun C:SaveHatch (/ round dxf ListToFile
user SelSet SelSetSize ssNth
Ent EntInfo EntType pt1 pt2
Dist AngTo AngFrom XDir YDir
Gap DeltaX DeltaY AngZone Counter
Ratio Factor HatchName HatchDescr
FileLines FileLines FileName
Scaler ScaledX ScaledY RF x
y h _AB _BC _AC
_AD _DE _EF _EH _FH
DimZin
)
;;;* BEGIN NESTED FUNCTIONS

(defun round (num)
(if (>= (- num (fix num)) 0.5)
(fix (1+ num))
(fix num)
)
)

(defun dxf (code EnameOrElist / VarType)
(setq VarType (type EnameOrElist))
(if (= VarType (read "ENAME"))
(cdr (assoc code (entget EnameOrElist)))
(cdr (assoc code EnameOrElist))
)
)

(defun ListToFile (TextList FileName DoOpenWithNotepad
AsAppend / TextItem
File RetVal
)
(if (setq File (open FileName
(if AsAppend
"a"
"w"
)
)
)
(progn
(foreach TextItem TextList
(write-line TextItem File)
)
(setq File (close File))
(if DoOpenWithNotepad
(startapp "notepad" FileName)
)
)
)
(FindFile FileName)
)

;;;* END NESTED FUNCTIONS

(princ
(strcat
"\n."
"\n 0,1 ----------- 1,1"
"\n | | "
"\n | Lines and | "
"\n | points must | "
"\n | be snapped | "
"\n | to nearest | "
"\n | 0.01 | "
"\n | | "
"\n 0,0 ----------- 1,0"
"\n."
"\nNote: Lines must be drawn within 0,0 to 1,1 and lie on a 0.01 grid."
)
)
(textscr)
(getstring "\nHit [ENTER] to continue...")

(princ
"\nSelect 1x1 pattern of lines and/or points for new hatch pattern..."
)
(while (not (setq SelSet (ssget (list (cons 0 "LINE,POINT")))))
)
(setq ssNth 0
SelSetSize (sslength SelSet)
DimZin (getvar "DIMZIN")
)
(setvar "DIMZIN" 11)
(if (> SelSetSize 0)
(princ "\nAnalyaing entities...")
)
(while (< ssNth SelSetSize)
(setq Ent (ssname SelSet ssNth)
EntInfo (entget Ent)
EntType (dxf 0 EntInfo)
ssNth (+ ssNth 1)
)
(cond
((= EntType "POINT")
(setq pt1 (dxf 10 EntInfo)
FileLine (strcat "0,"
(rtos (car pt1) 2 6)
","
(rtos (cadr pt1) 2 6)
",0,1,0,-1"
)
)
(princ (strcat "\n" FileLine))
(setq FileLines (cons FileLine FileLines))
)
((= EntType "LINE")
(setq pt1 (dxf 10 EntInfo)
pt2 (dxf 11 EntInfo)
Dist (distance pt1 pt2)
AngTo (angle pt1 pt2)
AngFrom (angle pt2 pt1)
IsValid nil
)
(if
(or (equal (car pt1) (car pt2) 0.0001)
(equal (cadr pt1) (cadr pt2) 0.0001)
)
(setq DeltaX 0
DeltaY 1
Gap (- Dist 1)
IsValid T
)
(progn
(setq Ang (if (< AngTo pi)
AngTo
AngFrom
)
AngZone (fix (/ Ang (/ pi 4)))
XDir (abs (- (car pt2) (car pt1)))
YDir (abs (- (cadr pt2) (cadr pt1)))
Factor 1
RF 1
)
(cond
((= AngZone 0)
(setq DeltaY (abs (sin Ang))
DeltaX (abs (- (abs (/ 1.0 (sin Ang))) (abs (cos Ang)))
)
)
)
((= AngZone 1)
(setq DeltaY (abs (cos Ang))
DeltaX (abs (sin Ang))
)
)
((= AngZone 2)
(setq DeltaY (abs (cos Ang))
DeltaX (abs (- (abs (/ 1.0 (cos Ang))) (abs (sin Ang)))
)
)
)
((= AngZone 3)
(setq DeltaY (abs (sin Ang))
DeltaX (abs (cos Ang))
)
)
)
(if (not (equal XDir YDir 0.001))
(progn
(setq Ratio (if (< XDir YDir)
(/ YDir XDir)
(/ XDir YDir)
)
RF (* Ratio Factor)
Scaler (/ 1
(if (< XDir YDir)
XDir
YDir
)
)
)
(if (not (equal Ratio (round Ratio) 0.001))
(progn
(while
(and
(<= Factor 100)
(not (equal RF (round RF) 0.001))
)
(setq Factor (+ Factor 1)
RF (* Ratio Factor)
)
)
(if (and (> Factor 1) (<= Factor 100))
(progn
(setq _AB (* XDir Scaler Factor)
_BC (* YDir Scaler Factor)
_AC (sqrt (+ (* _AB _AB) (* _BC _BC)))
_EF 1
x 1
)
(while (< x (- _AB 0.5))
(setq y (* x (/ YDir XDir))
h (if (< Ang (/ pi 2))
(- (+ 1 (fix y)) y)
(- y (fix y))
)
)
(if (< h _EF)
(setq _AD x
_DE y
_AE (sqrt (+ (* x x) (* y y)))
_EF h
)
)
(setq x (+ x 1))
)
(if (< _EF 1)
(setq _EH (/ (* _BC _EF) _AC)
_FH (/ (* _AB _EF) _AC)
DeltaX (+ _AE
(if (> Ang (/ pi 2))
(- _EH)
_EH
)
)
DeltaY (+ _FH)
Gap (- Dist _AC)
IsValid T
)
)
)
)
)
)
)
)
(if (= Factor 1)
(setq Gap (- Dist (abs (* Factor (/ 1 DeltaY))))
IsValid T
)
)
)
)
(if
IsValid
(progn
(setq FileLine
(strcat
(angtos AngTo 0 6)
","
(rtos (car pt1) 2 :güneş_gözlüklü_gülümseyen_yüz_ifadesi:
","
(rtos (cadr pt1) 2 :güneş_gözlüklü_gülümseyen_yüz_ifadesi:
","
(rtos DeltaX 2 :güneş_gözlüklü_gülümseyen_yüz_ifadesi:
","
(rtos DeltaY 2 :güneş_gözlüklü_gülümseyen_yüz_ifadesi:
","
(rtos Dist 2 :güneş_gözlüklü_gülümseyen_yüz_ifadesi:
","
(rtos Gap 2 :güneş_gözlüklü_gülümseyen_yüz_ifadesi:
)
)
(princ (strcat "\n" FileLine))
(setq FileLines (cons FileLine FileLines))
)
(princ (strcat "\n * * * Line with invalid angle "
(angtos AngTo 0 6)
(chr 186)
" omitted. * * *"
)
)
)
)
((princ
(strcat "\n * * * Invalid entity " EntType " omitted.")
)
)
)
)
(setvar "DIMZIN" DimZin)
(if
(and
FileLines
(setq HatchDescr
(getstring T
"\nBriefly describe this hatch pattern: "
)
)
(setq FileName (getfiled "Hatch Pattern File"
"I:\\Acad\\Hatch\\"
"pat"
1
)
)
)
(progn
(if (= HatchDescr "")
(setq HatchDescr "Custom hatch pattern")
)
(setq HatchName (vl-filename-base FileName)
FileLines (cons (strcat "*" HatchName "," HatchDescr)
(reverse FileLines)
)
)
(princ
"\n============================================================"
)
(princ
(strcat "\nPlease wait while the hatch file is created...\n"
)
)
(ListToFile FileLines FileName nil nil)
(command "delay" 1500) ;delay required so file can be created and found (silly, but req.)
(if (findfile FileName)
(progn
(setvar "HPNAME" HatchName)
(princ (strcat "\nHatch pattern '"
HatchName
"' is ready to use!"
)
)
)
(progn
(princ "\nUnable to create hatch pattern file:")
(princ (strcat "\n " FileName))
)
)
)
(princ
(if FileLines
"\nCancelled."
"\nUnable to create hatch pattern from selected entities."
)
)
)
(princ)
)

(princ "\n ************************************************************** ")
(princ "\n** **")
(princ "\n* HatchMaker.lsp written by Lanny Schiele -- enjoy! *")
(princ "\n* *")
(princ "\n* Type in DRAWHATCH to have the environment created to draw. *")
(princ "\n* Type in SAVEHATCH to save the pattern you created. *")
(princ "\n** **")
(princ "\n ************************************************************** ")
(princ)

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy cân nhắc việc ủng hộ BCDD tại đây

Nguồn Autolisp Hatchmaker.lsp: autocadtips1.com – AutoLISP: Make and Save Custom Hatch Pattern

Bài viết được biên tập bởi đội ngũ BCDD

2 thoughts on “Tùy chỉnh Hatch trong Revit

Comments are closed.